Проекти

ТОВ "НВП "Зоря", м. Рубiжне, розробка проектної документацiї по спорудженню установки термiчної утилiзацiї вiдходiв переробки сирого бензолу (2011)

Компанiя ПрАТ "НПП iнтеренерго" виконала комплекс робiт по проектуванню, розробцi оригiнальних конструкцiй, виготовленню нестандартного обладнання, поставцi, монтажу та пуско-наладцi об'єкта.

Робочим проектом передбачається спорудження установки по термiчнiй утилiзацiї вiдходiв переробки сирого бензолу з утилiзацiєю тепла газiв, що виходять в парових котлах-утилiзаторах.

Установка складається з двох блокiв. До складу кожного входять: термокамера, котел-утилiзатор, економайзер, газо очистка та тяго-дуйнi машини.

Згорання вiдходiв передбачено в термокамерi власної оригiнальної конструкцiї. Термокамера складається з вертикальної цилiндричної топки та горизонтального газоходу.

Пальникiв пристрiй розташований у верхнiй частинi топки, та включає в себе пальник для згорання рiдких вiдходiв переробки сирого бензолу та газовий пальник. В нижню частину термокамери подається вiдпрацьований луг пiсля сiрчано-кислотної промивки та кисла смолка в процесi сiрчанокислотної очистки. Пiд дiєю високої температури вiдбувається випаровування розчину та розплавлення сухого залишку. Розплав видаляється з термокамери, охолоджується та вивозиться. Продукти згорання з термокамери через пароперенагрiвач потрапляють в котел-утилiзатор.

Для пiдвищення ефективностi роботи газоочисної установки, згорання вiдходiв органiзовано таким чином, що сумiш компонентiв згорає в термокамерi одного з блокiв, в той час як в термокамеру другого блоку подається сумiш вiдходiв, що не мiстить сiрки. Продукти згорання, що не мiстять сiрки вiдводяться через байпасний газохiд, оминаючи газо очистку.

Для зниження температури продуктiв згорання перед котлами-утилiзаторами до необхiдної величини передбаченi лiнiї рециркуляцiї продуктiв згорання пiсля економайзерiв в термокамери.

Застосування спецiальних пальникiв власної оригiнальної конструкцiї дозволяє забезпечити оптимальнi умови для згорання кожного виду вiдходiв.

До установки передбаченi котли-утилiзатори паропродуктивнiстю 8,5 т/год.

Максимальна паропродуктивнiсть двох блокiв - 17 т/год. Параметри пари Р=1,4МПа, t=250?С.

Для поповнення втрати пари та конденсату, для нормальної експлуатацiї котлiв-утилiзаторiв та отримання пари необхiдної якостi, передбачена хiмводоочистка та де аерацiйно-поживна установка. Хiмводоочистка вибрана на повну продуктивнiсть котлiв-утилiзаторiв.

Технiчнi характеристики установки:

№ п/пНайменуванняЗначення
1Вiдходи, що утилiзуютьсяСирий бензол, головна фракцiя сирого бензолу, кубовi залишки, кисла смолка, луг пiсля мийки.
2Витрата вiдходiв, кг/год.1120
3Паропродуктивнiсть, т/год.17,0
4Температура пари, С250
5Тиск пари, МПа1,3
6Температура газiв, С120